KATMANDÚ - NEPAL
Patan Durbar Square - Kathmandu - Nepal